فارس شیراز معالی آباد-نبش کوچه 3-ساختمان پارسا-طبقه6